1. Home
 2. Privacy policy

Privacy policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία μας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κάθε είδους επεξεργασία, γι’ αυτό και σε συμμόρφωση προς τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), δεσμευόμαστε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχουμε στους λήπτες των υπηρεσιών μας το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας, όσο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το ποια δεδομένα συλλέγουμε, τους τρόπους συλλογής, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τα δικαιώματα σας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ»:

Ως προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟMEΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Συλλέγουμε όλα εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης:

 • Στοιχεία ταυτότητας, όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση φύλο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας , όπως ενδεικτικά τηλέφωνο, διεύθυνση, οδό, Τ.Κ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), όπως πληροφορίες που αφορούν την υγεία, φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, λήψη φαρμάκων, πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα που αφορούν την οδηγική σας συμπεριφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου κ.α.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΠΧ:

Ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα συλλέγονται γιατί είναι απαραίτητα για τη σύναψη ειδικών κατηγοριών ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως η ιατρική ασφάλιση, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ιδιάζουσες συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τρόποι με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολλοί. Μεταξύ άλλων:

 • Κατά την υποβολή αίτησης για τη λήψη των υπηρεσιών μας, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο κατάστημα της εταιρείας μας είτε μέσω του ιστότοπού μας. Επιπλέον συλλέγουμε τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή ακόμη και δεδομένα που μας παρέχετε τηλεφωνικά.
 • Μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας, όπως για παράδειγμα άλλων ασφαλιστικών πρακτόρων που συλλέγουν τα δεδομένα σας και στη συνέχεια μας τα κοινοποιούν προκειμένου να αναζητήσουμε το καλύτερο ασφαλιστικό πακέτο για σας.
 • Προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ:

 • ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ: Για τη σύναψη ομαδικών ασφαλιστηρίων, ο αιτών θα πρέπει, πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, να έχει ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματα αυτών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας, και να έχει λάβει τη ρητή και χωρίς επιφύλαξη συγκατάθεση αυτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και η εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.
 • ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Στην περίπτωση ασφαλιστικής σύμβασης υπέρ ανηλίκου, ο παρέχων τα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο έχων τη γονική μέριμνα αυτού και να συναινέσει ρητά και χωρίς επιφύλαξη στην επεξεργασία των δεδομένων του από μέρους της Εταιρίας μας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και η εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Στα πλαίσια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι αναγκαίο να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διεκπεραιώνουμε τα διάφορα αιτήματά σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μέσω των πληροφοριών, τις οποίες μας παρέχετε, είμαστε σε θέση να διευκρινίζουμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας, καθώς και να προσδιορίζουμε τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που σας δίνουμε, σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Επιπλέον μας δίνεται η δυνατότητα μέσω της επεξεργασίας να διαχειριζόμαστε στην ασφαλιστική σας σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ή και μετά τη λήξη αυτής.

Εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

Η Εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για σκοπούς παράνομους ή μη συμβατούς με τα προαναφερόμενα. Επιπλέον δεν θα προβούμε σε καμία πώληση ή διαβίβαση αυτών, εκτός κι αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα, διαδικασίες και αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων (όπως συστήματα δημιουργίας προφίλ), για παράδειγμα στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, όπου ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων στο στάδιο αυτό. Δεν θα λάβουμε αποφάσεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο επάνω σας βασισμένες μόνο σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Αν το κάνουμε, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας δώσουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με την απόφασή μας να βασιστούμε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τη λήψη απόφασης, καθώς και τη νόμιμη βάση μας γι’ αυτό.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ:

Προκειμένου να βρούμε το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες αφού τα επεξεργαστούν θα σας προτείνουν το συμβόλαιο που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε έχουν λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και νομικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων.

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους και αξιόπιστους συνεργάτες μας, όπως πραγματογνώμονες, ερευνητές, συνεργαζόμενες κλινικές, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες παροχής επείγουσας μεταφοράς, εταιρίες πληροφορικής κ.α.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές εφόσον, εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής αποφάσεως, υποχρεούμαστε προς τούτο. Δεν θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτες εταιρίες για σκοπούς μάρκετινγκ.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η Εταιρία μας, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις επιταγές του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναφορικά με το επίπεδο της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δεσμεύεται να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Για το λόγο αυτό έχουμε καθιερώσει τεχνικές και διοικητικές δικλείδες ασφαλείας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προς αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.

Τα προσωπικά σας δεδομένα από τη στιγμή της συλλογής και κάθε περαιτέρω επεξεργασίας είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα, αφού η εταιρεία έχει επενδύσει στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που προσφέρει υψηλότερα επίπεδα προστασίας, με την εγκατάσταση λογισμικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό.

Η πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που ενεργούν υπό τις οδηγίες και εντολές μας, ενώ παράλληλα υπόκεινται σε όλες τις δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας.

Τέλος η Εταιρία μας διαθέτει ειδικά συστήματα εντοπισμού οποιασδήποτε διαρροής ή τυχόν απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εντοπίζει και αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν παραβιάσεις αυτών.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία τους. Σε περίπτωση λήξης της συμβάσεως ή διακοπής της συνεργασίας μας για οποιονδήποτε λόγο, θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι να παραγραφούν οι σχετικές αξιώσεις και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα ξεπερνά τα είκοσι (20) έτη.

Σε περίπτωση που μοιραστείτε μαζί μας προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την υποβολή πρότασης ασφάλισης αλλά τελικά δεν προβείτε στη σύναψη αυτής, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα πέντε (5) ετών.

Τέλος ο νόμος μας παρέχει την δυνατότητα να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διατηρήσουμε επ’ αόριστο υποβάλλοντάς τα σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Σας παρέχετε μια σειρά από δικαιώματα όσο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εύκολα και ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας έγγραφη ειδοποίηση στην εταιρεία μας. Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία μας να σας γνωστοποιήσει αντίγραφο του αρχείου των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία μας να διορθώσει ή συμπληρώσει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα σας, καθώς και να διαγράψει τα δεδομένα σας εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Τα δεδομένα που μας έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες, εφόσον μας το ζητήσετε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, ή και να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή: Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε άμεσα στην εποπτική αρχή οποιοδήποτε παράπονο έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Αν η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας από μέρους μας βασίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που σας παρέχονται παρακάτω.

Η Εταιρία μας μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη αυτών. Αν το αίτημά σας κριθεί περίπλοκο ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να το ικανοποιήσουμε. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε σχετική ειδοποίηση. Ειδοποίηση θα λάβατε επιπλέον σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριμένους νομικούς λόγους δεν θα είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ανωτέρω πολιτική προστασίας, θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας ή θεωρείται ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας μας: